ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

0

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13 (Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος),  προβλέπεται ότι από την 26η Νοεμβρίου 2015, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, θα υποχρεούνται να κατέχουν το Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται σε ειδικά καθορισμένα εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής εντός ορισμένου χρόνου.

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ είναι Πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και παρέχει προγράμματα κατάρτισης για την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων και την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Συνεργάζεται με εξειδικευμένους εκπαιδευτές και διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Η κατάρτιση, βάσει των προδιαγραφών που θέτει το Υ.Π.Α.Π.Ε., περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

Νομοθεσία για τη Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων – Αναγνώριση Παράνομων Προϊόντων – Τήρηση Αρχείου για κάθε Χρήση.

Κίνδυνοι των Γεωργικών Φαρμάκων για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον – Εντοπισμός,  Έλεγχος και Μέτρα Ελαχιστοποίησης των Κινδύνων – Μέτρα Έκτακτης Ανάγκης.

Στρατηγικές και Τεχνικές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.

Προετοιμασία, Χρήση και Συντήρηση του Εξοπλισμού Εφαρμογής.

Η διαδικασία κατάρτισης μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

 Πρόγραμμα 10 ωρών διδασκαλίας σε αίθουσα από έμπειρο γεωπόνο εκπαιδευτή και τηλεκατάρτιση με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας.

Πρόγραμμα 24 ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης σε αίθουσα από έμπειρο γεωπόνο εκπαιδευτή.

Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων έχει σχεδιαστεί ειδική διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων, η οποία προβλέπεται και στα δύο προγράμματα.

 

Share.

About Author

Leave A Reply