ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

0

Το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως Συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» η οποία πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας 8.000 (1.672 για την Π.Κ.Μ, 835 για τον Α’ κύκλο) νεοεισερχομένων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων ως 29 ετών, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Αναλυτικά η προκήρυξη στην επίσημη ιστοσελίδα του INSETE:  http://insete-training.gr/

Συγκεκριµένα:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών με 20% να αφορά οριζόντιες δεξιότητες και το υπόλοιπο 80% της διάρκειάς του προγράμματος να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής

Πρακτική άσκηση / απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 420 ωρών στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό

Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων (πατήστε εδώ) των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

φελούµενοι  θα είναι:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσουν οι Δικαιούχοι, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών», απαιτείται:

 1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 4. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 2 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουλίου 2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 2 Ιουλίου 2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ
 5. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών», απαιτείται:

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
 2. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην να έχει συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας του (ημερολογιακά).
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 4. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας ,δηλαδή από 2 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουλίου 2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 2 Ιουλίου 2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης . Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησής τους στο πλαίσιο της παρούσας επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους και το προσκομίζουν στον Συνδικαιούχο ΕΕΔΕ
 5. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια κύρια Διοικητική Περιφέρεια και δύο εναλλακτικές, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Στους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα παρέχονται:

 • Εκπαιδευτικό Επίδομα, 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.248€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ιατροφαρµακευτική κάλυψη.
 • Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήµατος κλπ. για όλη τη  διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Κριτήρια επιλογής-μοριοδότηση:

Η επιλογή των ανέργων νέων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.
 2. Βαθμός πτυχίου
 3. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό
 4. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εκ των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας.
 5. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας
 6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». Σημειώνουμε ότι μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή αλλά δεν επιλέγησαν.
 7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο αυτής της κατηγορίας είναι τα 120 μόρια  (βλ. προκήρυξη σελ 22-23)

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ

 1. Ελέγχει αν κάποιος είναι δικαιούχος στο πρόγραµµα, διευκολύνει τους άνεργους για την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης και την ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας επιλογής, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της συμμετοχής τους στη δράση.
 2. Προγραμματίζει την υλοποίηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 80 ωρών.
 3. Δέχεται τις επιταγές κατάρτισης όσων ανέργων επιλεγούν από το ηλεκτρονικό σύστημα VOUCHER και συγκροτεί αντίστοιχα τμήματα κατάρτισης.
 4. Ολοκληρώνει την σύζευξη του υποψήφιου για την πρακτική άσκηση με την αντίστοιχη επιθυμητή επιχείρηση και τις θέσεις απασχόλησης που ταιριάζουν µε το εργασιακό σας profile
 5. Υποστηρίζει τους ωφελούμενους και μετά το πέρας της πρακτικής για τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Οι ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση είναι:

Από  02 Ιουλίου 2015  έως και 30  Ιουλίου 2015 (24:00)

Γιατί το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ

Οι δομές του ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο Κέντρο της πόλης (εντός ΔΕΘ – Περίπτερο 16),  με εύκολη πρόσβαση από τα μέσα συγκοινωνίας και παρέχουν:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή αντίστοιχο με την εξειδίκευση που θα παρακολουθήσετε
 • Μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος VOUCHER (απόλυτη επιτυχία στο προηγούμενο πρόγραμμα με υλοποίηση μεγάλου αριθμού προγραμμάτων και διατήρηση μεγάλου ποσοστού των θέσεων εργασίας)
 • Διαθέτει μεγάλο δίκτυο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ λόγω των συνδέσμων ΣΕΒΕ και ΣΒΒΕ (γι αυτό και αποκαλείται στην αγορά Το ΚΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
 • Help desk το οποίο υποβοηθά τους υποψήφιους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης και παρακολούθηση της Online συμμετοχής τους
 • Υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες
 • Τελευταίας τεχνολογίας Η/Υ, έναν ανά εκπαιδευόμενο, με πρόσβαση στο Internet
 • Επιλεγμένους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στα θεματικά αντικείμενα του προγράμματος
 • Φιλική και πλήρη διοικητική υποστήριξη

Εφόσον σας ενδιαφέρει να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά  με το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ στο τηλ. 2310 250356, όπου έμπειρα στελέχη μας:

 • Θα σας ενημερώσουν ολοκληρωμένα για τους όρους της πρόσκλησης και τις διαδικασίες συμμετοχής.
 • Θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε ολοκληρωμένα και έγκαιρα ώστε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής.
 • Θα σας ενημερώσουν για τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει το ΚΕΚ καθώς και τα τμήματα κατάρτισης που θα μπορείτε να ενταχθείτε, εφόσον γίνετε δικαιούχοι επιταγής voucher.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Share.

About Author

Leave A Reply