ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

0

Η αποτύπωση του πλάνου δράσεως μίας επιχειρήσεως, είναι ο άξονας στον οποίο θα περιστραφεί η λειτουργία της. Χρησιμοποιώντας ως κύρια εργαλεία, την ανάλυση των ισολογισμών, τους προϋπολογισμούς, την κοστολόγηση και τις τεχνικές μείωσης του κόστους, μπορεί να παρέχει μία πλήρη ακτινογραφία της, ορθολογικά αποτυπωμένη. Εάν οι παραγόμενες πληροφορίες είναι σωστές, θα οδηγηθεί σε πραγματική ανάπτυξη. Με εργαλείο τους προϋπολογισμούς, μπορεί η επιχείρηση να κάνει ακριβή πρόβλεψη των επερχομένων με σκοπό να μετρήσει την αγορά και να προσδιορίσει τη κερδοφορία της. Παράλληλα να σχεδιάσει το πλάνο δράσεως που θα εφαρμόσει, να μειώσει τις σπατάλες και τις ζημίες σε όλο το παραγωγικό φάσμα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει εργαλεία βγαλμένα από την πράξη ώστε οι συμμετέχοντες:
Να αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να υλοποιήσουν τους προϋπολογισμούς.
Να ενεργοποιήσουν την λειτουργική κερδοφορία και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.
Να γνωρίσουν τον επιχειρηματικό προϋπολογισμό και το περιχεόμενο των στοιχείων του.
Να προσδιορίσουν τα οργανωτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά.
Να μειώσουν στο μέγιστο δυνατό τις σπατάλες, χωρίς να μειώσουν την κερδοφορία.
Να αντλήσουν κεφάλαια από την υπάρχουσα περιουσία.
Να αναπτύξουν διαδικασίες και τεχνικές για να αποτυπώσουν την πραγματική τους περιουσία.
Να ενεργοποιήσουν την κερδοφορία τους και να επέμβουν διορθωτικά στα αποτελέσματα.
Να προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.
Να εκτιμήσουν την δυνητική απόδοση της περιουσίας τους, ενεργοποιώντας τα υπόλοιπα εργαλεία.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε διευθυντικά στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχειρήσεως, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη πωλήσεων, παραγωγής, συμβούλους επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τους προϋπολογισμούς για λήψη αποφάσεων.

Θεματικές Ενότητες:
Α. Η προσέγγιση της τεχνικής των προϋπολογισμών.
Εισαγωγή στην φιλοσοφία τους. Βασικές γνώσεις του προγράμματος δράσεως.
Οι προϋπολογισμοί ως μέσον ταύτισης στόχων, στελεχών και επιχείρησης.
Η ενσωμάτωση των προϋπολογισμών στο M.I.S.
Η άρρηκτη σχέση με τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως.
Η αποτίμηση της επιχειρήσεως με κριτήριο τη σύζευξη του ισολογισμού με τους προϋπολογισμούς.
Ο προσδιορισμός των στρατηγικών στόχων. Υφιστάμενες αδυναμίες από τα πρωτογενή δεδομένα.
Γιατί το οργανόγραμμα πρέπει να εκπηγάζει από τους προϋπολογισμούς.

Β. Είδη και κατηγορίες προϋπολογισμών.
Η μέτρηση των ποσοτικών και των αξιακών δεδομένων του προϋπολογισμού.
Προϋπολογισμοί μηδενικής βάσεως. Στατικοί και ευέλικτοι. Οι ελαστικοί προϋπολογισμοί.
Διάφορες κατηγορίες που δημιουργούνται από τις ειδικές ανάγκες κάθε επιχειρήσεως.
Εύρος ανάλυσης. Master Budget. Μορφές και δομή. Ανάλυση κυρίαρχου προϋπολογισμού.

Γ. Η αποτύπωση των βασικών προϋπολογισμών.
Προϋπολογισμοί πωλήσεων: Μέθοδοι, τεχνικές πρόβλεψης. Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό των πωλήσεων. Μεταβολή Όγκου πωλήσεων και Τιμών. Προσδιορισμός εσόδων. Η δυναμική επίδραση της ποσότητος των πωλήσεων, στη μέτρηση του κόστους των προϊόντων και η αναμόρφωση της τιμολογιακής πολίτικης. Γεωγραφική κατανομή. Διαχρονική ανάλυση. Υπολογισμός άμεσων εξόδων πωλήσεων. Δείκτες απόδοσης κατά πελάτη. Κόστος τμήματος πωλήσεων και μέτρηση απόδοσης πωλητών. Πιστωτική πολιτική – χορήγηση εκπτώσεων. Μέτρηση διαφυγουσών πωλήσεων.

Προϋπολογισμοί παραγωγής: Ποσοτικοποίηση παραγωγής. Προϋπολογισμός απασχολήσεως φυσικών πόρων. Διαχρονική ανάλυση. Μέτρηση παραγωγικού capacity. Προσδιορισμός υποαπασχολήσεως των πόρων. Διαχρονική εξισορρόπηση. Προϋπολογισμός άμεσης εργασίας και Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Προϋπολογισμός κόστους παραγωγής. Πρόγραμμα φορτώσεως μηχανών & απασχολήσεως ανθρωπίνων πόρων. Εναλλακτικοί τρόποι ενεργοποίησης των υποαπασχολουμένων πόρων. Διορθώσεις στο πρόγραμμα της παραγωγής για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της ρευστότητας. Ροή παραγωγής. Δημιουργία φρασεολογίου.

Προϋπολογισμοί προμηθειών και διανομής: Ποσοτικοποίηση αγορών. Προσδιορισμός επιθυμητών αποθεμάτων. Καθορισμός Αποθεμάτων Ασφαλείας. Προϋπολογισμός αναλώσεων, τεχνικές προδιαγραφές, μέτρηση φύρας. Χρονική κατανομή αγορών. Υπολογισμός του capacity της αποθήκης. Κόστος αποθήκης και αποθεματοποίησης. Δείκτες ελέγχου. Κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας και μέτρηση της κερδοφορίας. Ανάλυση Τιμής Αγορών. Lead-Time. Προσδιορισμός πραγματικής αξίας αποθεμάτων. Ενεργοποίηση αποθεμάτων. Μέτρηση υποπροϊόντων.

Προϋπολογισμοί δαπανών: Καταγραφή δαπανών, από το λογιστήριο και από το Budget. Κοστολογική φύση των δαπανών. Ομαδοποιήσεις – αποσχέτιση. Καθορισμός δαπανών σημαντικής συμμετοχής. Άμεσες και έμμεσες δαπάνες κατά πελάτη και πωλητή. Ανάλυση σε σταθερές και μεταβλητές. Cost drivers για καταλογισμό. Σύνθεση των δραστηριοτήτων σε διαδικασίες. Έλεγχος δαπανών μηδενικής βάσεως. Δαπάνες που είναι ζημιές. Κοστολογικές και τεχνολογικές αποσβέσεις. Διαδικασία αποδοχής των δαπανών και τεχνικές μειώσεως τους. Δημιουργία στόχων και τεχνικές μετρήσεως απόδοσης των τμημάτων. Μέτρηση δαπανών κατά προϊόν.

Ταμειακός Προϋπολογισμός: Ανάλυση ταμειακού προγράμματος. Ιεράρχηση εκροών. Διαχρονική ανάλυση. Μη εκταμίευσες δαπάνες. Ελαστικότητα ταμειακού προϋπολογισμού. Ανάγκες σε κεφάλαιο κινήσεως. Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων. Απασχολούμενο κεφάλαιο. Δείκτες λειτουργικής ταμιακής ροής. Αποτύπωση εισροών πωλήσεων και εκροών λειτουργικών δαπανών. Η δυναμική ανάπτυξης ενός κερδοφόρου CASH – FLOW.

BUDGETARY CONTROL: Έλεγχος Δαπανών – Πωλήσεων. Μέτρηση κερδοφορίας. Προϋπολογιστικός ισολογισμός και αποτελέσματα. Προσδιορισμός μέτρηση και ερμηνεία αποκλίσεων. Ανάλυση αποτυχιών. Μέτρηση διαφυγόντων κερδών σε παραγωγή διοίκηση. Περιοδικές Αναθεωρήσεις. Σενάρια και ανάλυση ευαισθησίας. Παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Κατάρτιση ελαστικών προϋπολογισμών για σκοπούς ελέγχου και αξιολόγησης. Ανάλυση της συνολικής απόκλισης σε απόκλιση όγκου και δαπάνης. Ανάλυση αμυντικών τεχνικών σε περίπτωση αποτυχίας των λειτουργιών του budget.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν με τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα κοστολόγησης. Η θεωρία θα παρουσιαστεί σε EXCEL μέσα από μία εφαρμογή, η οποία αποτυπώνει την παράλληλη λειτουργιά προϋπολογισμών και πόρων του ισολογισμού.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ: Αναλυτικές σημειώσεις (320 σελίδες) – 18 λυμένες εφαρμογές μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος.
ΣΕ CD ROM: Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολογία, η ροή των αρχείων. Εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει από την ανάλυση των προϋπολογισμών.

Εισηγητής: Κώστας Ματθαίου, Κοστολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ

Κόστος συμμετοχής: 100 €

Για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

*Σε περίπτωση παρακολούθησης και του Σεμιναρίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, το κόστος συμμετοχής και για τα δύο σεμινάρια ανέρχεται στα 180 €

**Παρέχεται ειδική έκπτωση σε ανέργους και ομαδικές εγγραφές. Η συμμετοχή στο σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί και μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%.

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο σεμινάριο, πατήστε εδώ.

Share.

About Author

Leave A Reply