ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart”

0

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “Nutriart” ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.
Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου.

Ωφελούμενοι της Ενέργειας έχουν δικαίωμα συμμετοχής να είναι αποκλειστικά, οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart» καθώς και οι νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου και από τα αποτελέσματα αυτής (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) προέκυψε η εγγραφή τους στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της παρούσας.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει έγγραφο με προσωπικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για να επιλέξει, στη συνέχεια, τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.
Η Ενέργεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) περιφέρειες της χώρας, στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία.

Κάθε ωφελούμενος που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελουμένων οφείλει να υπογράψει συμφωνητικό με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι και οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων προκειμένου να συμμετέχουν στην Ενέργεια της κατάρτισης και να παραλάβει τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως για την παραλαβή του Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), από τις 18 Δεκεμβρίου 2015 έως και τις 05 Ιανουαρίου 2016, στις δομές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Κάθε ωφελούμενος υποχρεούται να εγγραφεί σε πάροχο κατάρτισης και ως εκ τούτου να ενεργοποιήσει την επιταγή κατάρτισης του εντός έντεκα (11) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσωπικών κωδικών Αριθμών Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ήτοι έως τις 16 Ιανουαρίου 2016.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών το καθένα, που θα διοργανωθούν από το ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ αφορούν στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα:
1. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Η/Υ (ΤΠΕ)
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-LOGISTIC MANAGEMENT
3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ –LOGISTICS MANAGEMENT
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα συμμετοχής στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50€) ανά ώρα κατάρτισης (μικτό ποσό), συνολικά δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00€), το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Ενέργειας από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωσή του και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος έως τις 20 Απριλίου 2016.

Share.

About Author

Leave A Reply