ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

0

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών για Μηχανικούς, πιστοποιημένους  στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σε ‘Ειδικά θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ειδικότητας Τεχνικών Μόνωσης, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών και Εγκαταστατών – Συντηρητών καυστήρα’

Το έργο BUILD UP Skills UPSWING, υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Βασική επιδίωξη του έργου είναι η ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των:

  • Τεχνικών μόνωσης,
  • Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών,
  • Εγκαταστατών – Συντηρητών καυστήρα

με στόχο την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή / και την κατασκευή κτιρίων με «σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας». Το έργο αναμένεται να οδηγήσει στην πιστοποίηση προσόντων των παραπάνω επαγγελματιών που θα καταρτιστούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Ποια είναι τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών – Αναμενόμενα οφέλη

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τρία (3) προγράμματα εκπαίδευσης σαράντα πέντε (45) εκπαιδευτών, δια ζώσης, διάρκειας δεκαπέντε ωρών (15) το καθένα, στα ειδικά θέματα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακής Αποδοτικότητας για τους Τεχνικούς Μόνωσης, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και Εγκαταστάτες-Συντηρητές καυστήρα, αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτές που θα καταρτιστούν θα εκπαιδεύσουν, πιλοτικά καταρχήν, εκατόν τριάντα πέντε (135) εργαζόμενους των προαναφερθέντων επαγγελματικών κλάδων και, στη συνέχεια, το σύνολο των τεχνιτών που αναμένεται να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα μέχρι το 2020.

Ποιοι εκπαιδευτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που τους αφορά μπορούν να δηλώσουν Εκπαιδευτές Ενηλίκων που:

Είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε έναν ή και περισσότερους από τους εξής κωδικούς επαγγέλματος ΣΤΕΠ 92:

2210: Αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι και συγκοινωνιολόγοι, 2220: Πολιτικοί μηχανικοί, 2231: Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 2233: Μηχανολόγοι μηχανικοί, 2291: Χημικοί μηχανικοί, 2292: Μηχανικοί ορυχείων και μεταλλείων (μεταλλειολόγοι), 2299: Άλλοι μηχανικοί, 3112: Τεχνολόγοι δομικών έργων και τεχνολόγοι τοπογράφοι, 3113:Τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι, 3115: Τεχνολόγοι μηχανολόγοι, 3116: Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί, 3117: Τεχνολόγοι μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί

Διαθέτουν τουλάχιστον τριετή (3) πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα-στόχο ή σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα-στόχο

Πού και πότε θα υλοποιηθούν τα προγράμματα – Λοιπές πληροφορίες

Τα τρία (3) προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα υλοποιηθούν αποκλειστικά στην Αθήνα, σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί, από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τέλη Οκτωβρίου 2016. Δεν καταβάλλεται κόστος συμμετοχής. Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα και δεν χορηγείται αποζημίωση στους συμμετέχοντες. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα λαμβάνουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στα τηλ: 210.33.27.760 & 210.33.27.714

Share.

About Author

Leave A Reply