ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 3.737 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Α΄ ΚΥΚΛΟΣ)

0

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α΄ κύκλος)

Κατά την Πρώτη Συμβουλευτική ο Εργασιακός Σύμβουλος παρέχει  πληροφόρηση στον ωφελούμενο σχετικά με το  πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (πρόγραμμα κατάρτισης) και καταγράφει την δήλωση του ωφελούμενου εάν επιθυμεί να το  παρακολουθήσει ή όχι. Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική.

Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και  περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)».

Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και ̟περιλαμβάνει τρία είδη γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι ωφελούμενοι  που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα λάβουν, μετά το πέρας του  πιστοποίηση στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής μετά ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Επισημαίνεται ότι όσοι ωφελούμενοι είναι ήδη πιστοποιημένοι δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στο ίδιο επίπεδο και εφόσον ο ωφελούμενος ανήκει σε μια από τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, οι οποίες από τον νόμο δεν χρειάζονται πιστοποίηση σε ΤΠΕ (κανενός είδους), τότε δεν  προχωρούν σε δήλωση για κατάρτιση ΤΠΕ.

Μαθήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, εργασιακών σχέσεων και αρχών κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης θα συμπεριλαμβάνονται στο  πρόγραμμα κατάρτισης.

Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται μια ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Συνεπώς, οι ωφελούμενοι  που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης την ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (training voucher). Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης, αξιολόγησης και  πληρωμής των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (training voucher) θα καθορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση/ προκήρυξη που θα εκδίδεται από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή.

Share.

About Author

Leave A Reply