VOUCHER 29-64: ΑΝΟΙΞΕ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΕΩΣ 30/12/2016

0
H δράση με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» έχει ανοίξει για κατάθεση αιτήσεων από σήμερα και θα διαρκέσει έως και την 30η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 23.59.
Η δράση αφορά  23.000 άνεργους, 29-64 ετών, και αφορά παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :
– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής που παρουσιάζονται στον πίνακα 3. της παρούσας.
– Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
– Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 – Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η δράση διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:

• Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων: α) άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την υποχρεωτική έως τη δευτεροβάθμια β) άνεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

• Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ:

Πωλητής λιανικής

Εξωτερικός πωλητής

Εξαγωγικό εμπόριο

Προώθηση πωλήσεων λιανικού εμπορίου (merchandiser)

LOGISTICS:

Διαχείριση αποθήκης

Στέλεχος εταιρείας διαμεταφορων / διαλογέας

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ:

Συγκολλήσεις & κοπή μετάλλων

Ελασματουργικές εργασίες

Σωληνουργικες εργασίες

Χειρισμός εργαλειομηχανών

Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού & αυτόματου έλεγχου

Καθαρισμός μετάλλων (αμμοβολή – υδροβολή)

Ξυλουργικές εργασίες

Κατάρτιση σε θέματα ψυκτικών εγκαταστάσεων

Εργασίες μόνωσης

Τοποθέτηση ικριωμάτων

Χειρισμός μηχανημάτων έργου

Εργασίες ελαιοχρωματισμού

Κατάρτιση σε θέματα υδραυλικών εργασιών

Κατασκευή καλουπιών και έγχυση σκυροδέματος

Τοποθέτηση σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος

Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων

Εργασίες τοιχοποιίας

Εργασίες επιχρισμάτων

Εργασίες ξηράς δόμησης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

Οροφοκόμος

Υπάλληλος κρατήσεων ξενοδοχείου

Λινοθηκάριος

Υπάλληλος υποδοχής / εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου

Σερβιτόρος

Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

Επαγγελματίας καθαριστής/στρια

ΤΠΕ:

Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων

Εφαρμογές λογισμικού

Σχεδιασμός ιστοσελίδων & εφαρμογών

Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων

Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ:

Λειτουργιά και ελαφριά συντήρηση συστημάτων

Επεξεργασίας λυμάτων –βιολογικών καθαρισμών

Διαχείριση και ανακύκλωση στερεών απόβλητων – απορριμμάτων

Λειτουργιά και συντήρηση χωρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (χυτα)

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ:

Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών

Διαχείριση και εμπόρια βιολογικών προϊόντων

Υπεύθυνος marketing τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Κατάρτιση σε θέματα εργασιών φυσικού αεριού

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:

Σύμβουλοι γεωργικού τομέα

Σύμβουλοι δασικού τομέα

Τεχνίτης μελισσοκομίας

Αμπελουργία -οινοποιία

Τεχνικός βιομ/κων εγκαταστάσεων κρέατος και πουλερικών

Υπεύθυνος διαχ/σης και εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών

Τεχνίτης γαλακτομιας–τυροκομιας

Τεχνίτης θερμοκηπιακων καλλιεργειών τεχνίτης πτηνοτροφίας

Τεχνίτης υδατοκαλλιεργειών

Ειδικός σε γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:

Τεχνικός σχεδιασμού και design βιομηχανικών προϊόντων και συσκευασιών

Τεχνικός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων

Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Για την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης οι πάροχοι θα συμβληθούν με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:
I. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών
II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»:
I. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια για να καταρτιστεί σε ειδικότητα ενός κλάδου αιχμής από τους αναφερόμενους στον Πίνακα Επαγγελματικών Ειδικοτήτων του κεφ. 4.1 της παρούσας. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέξει στην Αίτηση Συμμετοχής του έως δύο κλάδους αιχμής από τους αναφερόμενους στον προαναφερόμενο Πίνακα του κεφ. 4.1 της παρούσας.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 600 Ευρώ (120 ώρες*5 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 2000 Ευρώ (500 ώρες*4 ευρώ/ώρα) (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχουν ληφθεί υπόψη και οι ανάγκες μετακίνησης ωφελουμένων.

Αν έχεις κάρτα ανεργίας, είσαι από 29 έως 64 ετών  και ενδιαφέρεσαι να εργαστείς στους παραπάνω κλάδους επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ για πληροφορίες ώστε να σε βοηθήσουμε να κάνεις την αίτηση σου τώρα

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ

Αρκετοί άνεργοι εμπιστεύτηκαν ήδη το ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ σε αντίστοιχα προγράμματα
• Ένας στους τρείς εξασφάλισε μόνιμη απασχόληση μετά το πέρας του προγράμματος
• Συνεργασία με το jobfind.gr σημαντικό career portal
• Οι δομές του ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο Κέντρο της πόλης (εντός ΔΕΘ – Περίπτερο 16), με εύκολη πρόσβαση από τα μέσα συγκοινωνίας και παρέχουν:
• Μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων VOUCHER (απόλυτη επιτυχία στο προηγούμενο πρόγραμμα με υλοποίηση μεγάλου αριθμού προγραμμάτων και διατήρηση μεγάλου ποσοστού των θέσεων εργασίας)
• Διαθέτει μεγάλο δίκτυο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ λόγω των συνδέσμων ΣΕΒΕ και ΣΒΒΕ (γι αυτό και αποκαλείται στην αγορά Το ΚΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
• Φιλική και πλήρη διοικητική υποστήριξη
• Help desk το οποίο υποβοηθά τους υποψήφιους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, την υποβοήθηση τους για την εύρεση και την σύζευξη με την επιθυμητή επιχείρηση και την παρακολούθηση της Online συμμετοχής τους
• Υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες
• Τελευταίας τεχνολογίας Η/Υ, έναν ανά εκπαιδευόμενο, με πρόσβαση στο Internet
• Επιλεγμένους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στα θεματικά αντικείμενα του προγράμματος

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!!
ΤΗΛ: 2310 250356 

koinofelis

Share.

About Author

Leave A Reply