ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η οργανωτική δομή του ΚΕΚ σύμφωνα με το οργανόγραμμα περιλαμβάνει:
Το Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 άτομα, 2 από κάθε εταίρο του ΚΕΚ (Σ.Ε.Β.Ε.,  Σ.Β.Β.Ε. και της Δ.Ε.Θ.), τα οποία ορίζονται από τα διοικητικά τους συμβούλια. Τα άτομα μπορεί να είναι τακτικά μέλη ή διατελέσαντα των διοικητικών συμβουλίων των εταίρων.  Πρόεδρος ορίζεται ανά ένα έτος εναλλάξ, ένα από τα τακτικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταίρων.

Για το έτος 2015 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι:

  1. Απόστολος Γενίτσαρης (Πρόεδρος – Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.Ε.)
  2. Ιωάννης Σταύρου (Εκπρόσωπος Σ.Β.Β.Ε.)
  3. Αναστάσιος Τζήκας (Εκπρόσωπος Δ.Ε.Θ)
  4.  Βάσω Λούντζη (Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.Ε.)
  5.  Χρήστος Γεωργίου (Εκπρόσωπος Σ.Β.Β.Ε.)
  6.  Κυριάκος Τσαντεκίδης (Εκπρόσωπος Δ.Ε.Θ)

Το κυριότερο έργο του Δ.Σ είναι η χάραξη της στρατηγικής και γενικότερα πολιτικής, καθώς και η εποπτεία του ΚΕΚ.

Διευθυντικό, Επιστημονικό και Διοικητικό Προσωπικό:  Το ΚΕΚ απασχολεί Διευθυντή, Διευθύντρια Κατάρτισης,  Εκπαιδευτικούς  και Διοικητικούς Υπευθύνους , Υπεύθυνο προώθησης στην Απασχόληση, Φοροτεχνικό – Λογιστή, Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, Υπεύθυνη τμήματος Κατάρτισης και Υπεύθυνη τμήματος Ποιότητας .

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΔΕΘ από τη μέχρι σήμερα εμπειρία του στην υλοποίηση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει δημιουργήσει Βάση Δεδομένων, η οποία λειτουργεί ως Μητρώο εισηγητών. Οι εκπαιδευτές (περισσότεροι από 250) συμμετέχουν σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του. Προέρχονται από πολλούς επαγγελματικούς χώρους, είναι συνήθως σύμβουλοι, ανώτερα – ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων και διαθέτουν μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία στα επιστημονικά αντικείμενα που το ΚΕΚ δραστηριοποιείται. Με τους συνεργάτες αυτούς το ΚΕΚ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με στόχο την ανταλλαγή απόψεων αλλά και την υποβοήθηση υλοποίησης του έργου του (μελέτες, εξελίξεις σε θέματα κατάρτισης, αγορά εργασίας, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.).

Με τη συγκρότηση του Μητρώου Εκπαιδευτών/ τριών Σ.Ε.Κ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ένας μεγάλος αριθμός των συνεργαζόμενων εκπαιδευτών, αφού υπέβαλε αίτηση πιστοποίησης ύστερα από προτροπή, υποστήριξη και υποβοήθηση του ΚΕΚ, εντάχθηκε σ’ αυτό, με αποτέλεσμα το ΚΕΚ να δημιουργήσει ένα δικό του υπομητρώο πιστοποιημένων εισηγητών.

Το ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ συμμετέχει στην εταιρική σύνθεση του Κέντρου «Εργάνη» (Αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), το οποίο λειτουργεί από το 1993, έχοντας ως βασική δραστηριότητα του τη στήριξη και προώθηση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, υλοποιεί προγράμματα ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής στήριξης των υποψηφίων και νέων επιχειρηματιών γυναικών, προγράμματα ευέλικτης επιμόρφωσης τους και τέλος πραγματοποιεί ενέργειες δικτύωσής τους. Παράλληλα, είναι από τους πρώτους φορείς στην Ελλάδα που έχουν αναπτύξει τη μεθοδολογία mentoring για την υποστήριξη των νέων υποψηφίων επιχειρηματιών γυναικών.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το ΚΕΚ υλοποιεί το σύνολο των δράσεων κατάρτισης που αυτό αναλαμβάνει, γεγονός που επιτρέπει τη λειτουργικότερη ενσωμάτωση στη στρατηγική του ΚΕΚ κάθε καινούργιας παρέμβασης που αφορά στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων, πολλές φορές χαρακτηριζόμενη ως καινοτόμα.

Εξασφαλίζει  την  πρακτική  άσκηση  των  καταρτιζομένων  και  σε  μεγάλο  βαθμό  την απορρόφηση τους στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνεργάζεται και προσφέρει υπηρεσίες κατάρτισης σε πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις των Σ.Ε.Β.Ε και Σ.Β.Β.Ε καθώς και σε μεγάλους φορείς όπως η Δ.Ε.Θ.  Α.Ε, HELEXPO Α.Ε, Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Ε.Υ.Α.Θ., Κ.Ε.Π.Α., Ο.Α.Σ.Θ., EXPOSYSTEM, ΕΛΒΙΖ κ. ά.