ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ενδοεπιχειρησιακά
προγράμματα

Βασικό και πρωταρχικό βήμα στη διαδικασία υλοποίησης  σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών. Από την στιγμή που καταγραφούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες της  εκάστοτε επιχείρησης, διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφορικά με τη διδακτέα ύλη και τους εισηγητές. Το επόμενο βήμα αφορά την υλοποίηση του σεμιναρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Μετά την υλοποίηση των προγραμμάτων, ακολουθεί η αξιολόγηση αυτών ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες ή δυνάμεις, πληροφορίες που αποτελούν το feedback για ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Διεπιχειρησιακά
προγράμματα

Σε αυτά τα προγράμματα, η εταιρεία μας συνεργάζεται με Φορείς  Εκπροσώπησης Εργοδοτών όπως το ΕΒΕΘ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο) και διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα που σχετίζονται με τον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο όπως:

  • Εκμάθηση ξένων γλωσσών
  • Σύγχρονες Αρχές Management και Marketing
  • Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων
  • Βασικές αρχές Πληροφορικής
  •  Αρχές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
  • Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων
    και άλλα…

Επιδοτούμενα
προγράμματα

Η εταιρεία μας, ανάλογα με τις εκάστοτε προκηρύξεις, προχωρά στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω του ΟΑΕΔ καθώς επίσης και οποιουδήποτε άλλου φορέα όπως ΕΣΠΑ κ.α.